• Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Djelatnost


Ustanova pruža usluge institucijske i izvaninstitucijske skrbi.
Usluga institucijske skrbi je smještaj, skrb izvan vlastite obitelji, a ostvaruje se kao mjera obiteljsko pravne zaštite i odgojna mjera.
Pod uslugom smještaja podrazumijeva se:
• upućivanje u odgojnu ustanovu
• upućivanje u disciplinski centar
• privremeni smještaj
• povjeravanje ustanovi na čuvanje i odgoj
• smještaj u kriznim situacijama

Ustanova korisnicima usluge u programima sa smještajem osigurava:
• stanovanje, zbrinjavanje, prehranu, brigu o zdravlju, odijevanje, pravo na školovanje u lokalnoj zajednici
• programske aspekte: socijalizaciju, psiho-socijalnu rehabilitaciju i podršku, opservacijsko-dijagnostičku obradu, radno-okupacijske aktivnosti, aktivnosti slobodnog vremena

Usluge izvaninstitucijske skrbi koje Ustanova pruža su:
• pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak
• povremeni, poludnevni i cjelodnevni boravak u Ustanovi
• poludnevni boravak u školi
• savjetovanje

Ustanova, korisnicima usluge bez smještaja, kroz više programa, osigurava brigu o zdravlju, prehranu, socijalizaciju, radno-okupacijske aktivnosti, socijalni rad, psiho-socijalnu rehabilitaciju kroz psihološku podršku te likovne, glazbene i sportske aktivnosti.
Posebna pozornost usmjerava se na jačanje socijalnih i emocionalnih vještina i snaga djece i mladih.
Programe i sadržaje s korisnicima provode odgojitelji, socijalna radnica i psihologinje. Pravni temelji ostvarivanja prava na uslugu i program utvrđeni su odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o sudovima za mladež i Prekršajnog zakona.Osnovna pravila života i rada u Ustanovi


• Prijam novih korisnika realizira Stručni tim.
• Korisnici dolaze po pozivu, u zakazano vrijeme, uz pratnju roditelja i stručnog radnika nadležnog centra za socijalnu skrb.
• Tijekom prijma korisnici i svi nazočni upoznat će se s osnovnim pravilima, poslovima (vještačenje), oblicima pomoći (tretman, savjetovanje, dnevni boravak), a korisnicima će se uručiti Vodič za korisnike u vlasništvo kako bi se detaljno upoznali s Ustanovom, pravima i obvezama, kućnim redom, samostalnim izlascima, poticajnim i disciplinskim mjerama te drugim dodatnim informacijama (ovisno o vrsti programa). Zajednički će se izraditi, prihvatiti i potpisati Individualni program postupanja.
• Svaki korisnik/ca domskog smještaja ima svoja dnevna i tjedna zaduženja koja uključuju vještine potrebne za samostalan život, a koja će se dogovarati zajednički s odgajateljima, vodeći računa o izmjenjivosti poslova. Aktivnosti koordiniraju i nadziru odgajatelji.
• Svi korisnici/ce sudjelovat će u izradi svoga individualnog plana, mjesečnog planiranja aktivnosti, prioriteta i vremena realizacije.
• Svi korisnici/ce sudjelovat će u evaluaciji plana i svojih postignuća koje se provodi tromjesečno a po potrebi i češće.
• Školovanje je neupitno pravo i obveza svih korisnika/ca, a realizaciju nadziru odgajatelji.
• Obroci se konzumiraju u određeno vrijeme, isključivo u blagovaonici, osim u slučaju bolesti, odnosno u za isto namijenjenom prostoru (škole).
• Pušenje u domu, unošenje alkohola i /ili drugih sredstava ovisnosti te predmeta kojima se može sebe i druge ozlijediti strogo je zabranjeno.
• Pravo na tjedne samostalne izlaske petkom, subotom i nedjeljom kao i druge pogodnosti, korisnici/e domskog smještaja ostvarivat će temeljem evaluacije cjelokupnog ponašanja koja će se provoditi svakog petka na grupnom sastanku, što podrazumijeva i prihvaćanje posljedica za neprihvatljiva ponašanja.
• Informacije o djeci roditelji mogu dobiti putem telefona od ponedjeljka do petka u vremenu od 18-19 sati.
• Posjete Ustanovi i djetetu roditelji su dužni najaviti i dogovoriti vrijeme s odgajateljima, kako bi se iste odvijale na način i u vrijeme kada se ne remeti dnevni ritam rada.
• Poštivanje kućnog reda je obveza svih korisnika/ca.
• Međusobne sukobe i nesporazume korisnici će razrješavati nenasilnim metodama, samostalno ili uz pomoć odgajatelja/ca.
• Svi su dužni poštivati privatnost svake osobe.
• Korisnici imaju pravo na informacije koje se odnose na njih, što uključuje i nazočnost sjednici Stručnog tima.
• Otpustu iz Ustanove prethodi sjednica proširenog Stručnog tima kojem su nazočni i roditelji; na kraju se formuliraju zaključci koje će potpisati nazočni i obvezati se realizirati ih.

Zadovoljavanje individualnih potreba korisnika

Korisnici će isto realizirati kroz:
• pravo na privatnost
• pravo na provođenje slobodnog vremena po vlastitom izboru (izlazak po kućnom redu)
• pravo na boravak u obitelji na način kako je definirano Rješenjem o smještaju
• sudjelovanje u školskim izvannastavnim aktivnostima (izleti, ekskurzije, maturalni ples, likovna radionica, sportska natjecanja...)

Pravo na uslugu

• Ustanova je pružatelj usluga, a priznavanje prava na uslugu u nadležnosti je centara za socijalnu skrb.
• Vrstu, način i opseg usluge centar priznaje i definira svojim rješenjem.
• O prijmu korisnika odluku donosi ravnatelj Ustanove, na prijedlog Stručnog tima / Komisije za prijam i otpust.Prestanak prava na uslugu

• Prestanak prava na uslugu u nadležnosti je centara za socijalnu skrb, koji isto definiraju svojim rješenjem, u pravilu na prijedlog Ustanove kao pružatelja usluge.