• Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Pojmovnik

Institucijska skrb - usluga koja uključuje izdvajanje djeteta ili mlade osobe iz primarne obitelji.
Institucijska skrb razumijeva pružanje usluga privremenog smještaja u sklopu kojeg se korisnicima osigurava stanovanje, prehrana, njega i briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, organizirano provođenje slobodnog vremena i drugo. Kroz privremeni smještaj, u kraćem vremenskom razdoblju mogu se pružiti kraći odgojni ili rehabilitacijski programi, usluga opservacijsko-dijagnostičke obrade i slično.

Izvaninstitucijska skrb - usluga koja ne uključuje izdvajanje djeteta ili mlade osobe iz primarne obitelji.
Izvaninstitucijske usluge obuhvaćaju usluge poludnevnog, cjelodnevnog ili povremenog boravka. U okviru cjelodnevnog ili poludnevnog boravka korisnicima se tijekom dana osiguravaju programski sadržaji odgoja, pomoći u učenju, psihosocijalna rehabilitacija, usluge opservacijsko-dijagnostičke obrade i drugo, s ciljem njihova kvalitetnog i primjerenog uključivanja u društvenu sredinu i život zajednice.
Povremenim boravkom djece i mladih pruža se mogućnost provođenja pojedinačnog ili skupnog rada u savjetovalištu za mlade u opsegu usklađenom s potrebama korisnika.

Indicirane prevencije - usmjerene su na uklanjanje društveno neprihvatljivih i nepoželjnih ponašanja, ili smanjivanje njihove učestalosti i /ili intenziteta.

Selektivne prevencije - pružaju se djeci i mladima čiji su rizici za razvoj poremećaja u ponašanju viši od prosjeka, a provode se kao grupne i individualne.

Rizična ponašanja - su ona ponašanja kojima dijete dovodi u opasnost svoje, ali i tuđe zdravlje, fizički i psihički integritet i imovinu. Posljedice takvog ponašanja niskog su intenziteta u sadašnjosti, ali čine podlogu za loše ishode u budućnosti. Riječ je o ponašanjima koja zahtijevaju reakciju obitelji i drugih osoba iz djetetovog svakodnevnog okruženja, odnosno profesionalaca iz nekog specifičnog područja. To su bježanje iz škole, izbjegavanje učenja, kršenje pravila u školi i kući, eksperimentiranje s cigaretama, drogom, povremeno konzumiranje alkohola, suprotstavljanje autoritetima, nedopušteni kasni izlasci i slično.

Teškoće u ponašanju - su ponašanja kojima dijete krši društvene i /ili zakonske norme i koji se pojavljuju u više različitih sredina tijekom određenog razdoblja ili iznenada. Posljedice takvog ponašanja traže stručnu intervenciju, iako , katkad, za sredinu, a i za osobu, razina opasnosti u sadašnjosti ne mora biti visokog intenziteta, ali može predstavljati ozbiljnu prijetnju za budući razvoj. To su krađe, bježanja, skitnje, napuštanje škole, vožnja bez dozvole, pojedinačni nasilni ispadi, veći disciplinski prekršaji u školi…

Poremećaji u ponašanju - su ponašanja kojima dijete tijekom dužeg razdoblja i intenzivno, ugrožava svoje svakodnevno funkcioniranje na više životnih područja i /ili ugrožava druge i imovinu. Posljedice takvih ponašanja su brojne i izrazito negativne za pojedinca , druge pojedince i skupine. Takvo ponašanje zahtjeva reakciju specijaliziranih stručnjaka i institucija, u pravilu iz više sustava istovremeno. To su teža kaznena djela i prekršaji (provale, razbojništva, nasilja…), ovisnosti, nerad…

Činitelji rizika


Najčešći činitelji rizika kod djece i mladih su:

Individualni ili osobni: biološke predispozicije (spol), psihofiziološki i neurološki činitelji koji uključuju i dio genetskog nasljeđa,kognitivne poteškoće /niža inteligencija, slabija koncentracija i pozornost, slabije apstraktno rasuđivanje, slabije predviđanje i planiranje, lošije samoopažanje i samokontrola, hiperaktivnost, impulzivnost, niska tolerancija na frustraciju.

Obilježja okruženja ili okolinski obiteljski činitelji: slab roditeljski nadzor, grubost u odgoju uključujući tjelesno kažnjavanje, nekonzistentni odgojni postupci, emocionalna hladnoća roditelja, zanemarivanje djece, slaba uključenost roditelja u život djece, sukobi između roditelja, socioekonomski činitelji (mali prihodi obitelji, obitelj s mnogo članova), vršnjački činitelji, odbacivanje i nepopularnost, činitelji povezani sa školom - škola s visokom razinom društveno neprihvatljivog ponašanja i vršnjačkog nasilja, činitelji povezani sa susjedstvom - visoka razina kriminaliteta u susjedstvu.